Av

Uppdaterad: September 05, 2023

7 insikter du behöver för att lyckas med din SEO

Under mina år som verksam SEO-specialist har jag ofta fått frågan: Hur lyckas man med sökmotoroptimering? För att förstå hur framgångsrik SEO ser ut behöver vi lyfta blicken och se SEO som något som är mer än ”bara ett sätt att ranka högre”.  I den här artikeln delar jag med mig av sju insikter och tips som kan hjälpa dig att lyckas med din SEO

En vanlig missuppfattning är att lyckad sökoptimering enbart handlar om att skapa bra content och bygga länkar. Content och länkar är viktigt, men det handlar minst lika mycket om tekniska lösningar, användarupplevelse, effektiva SEO-processer och organisationen i sig.

1. Ledningen fattar beslut om lyckat SEO-projekt

”Insikt hos ledningen skapar förändring i organisationen som leder till mer trafik från Google.”

– Christian Rudolf

Den första insikten för att lyckas med SEO är att ledningen står bakom beslutet och är drivande. Sökmotoroptimering är svårt ur ett företagsperspektiv och därför krävs att ledningen fattar ett beslut om att organisationen ska jobba med optimering i Google.

Det underlättar om ledningen ser SEO som ett business case så att värdet av projektet finns med i kalkylen. På så sätt kan projektets risker vägas in och tillräckligt med resurser allokeras. Det är nämligen inte ovanligt att de olika delarna av ett SEO-projekt – innehåll, länkbygge, teknik och användarupplevelse – faller inom olika ansvarsområden i företaget. Konsekvensen blir att de olika delarna inte koordineras överhuvudtaget eller att samordningen blir bristfällig. Ibland missar företag vissa av dessa viktiga aspekter helt och hållet. För att nå framgång med sökmotoroptimering räcker det inte att jobba utifrån en eller två aspekter av SEO. Alla fyra ”komponenter” måste tas med och då krävs att hela bolaget är med på projektet.

I videon nedan berättar Christian mer om insikt och vilken roll ledningen spelar i SEO-projektets framgång.

2. Ni behöver utse en SEO-ansvarig

För att er SEO ska lyckas och saker inte ska falla mellan stolarna behöver ni utse en person som är ansvarig för företagets sökmotoroptimering. Med en SEO-ansvarig kan kollegorna och andra delar av organisationen anpassa sin prioritering utifrån den SEO-ansvariges prioritering och planering. Troligtvis är det även externa parter inblandade. I typfallet handlar det om en SEO-byrå, digitalbyrå eller webbyrå, beroende på vilka resurser ni har själva in house. Externa resurser kan driva projektet eller vara en del av implementeringen. Oavsett behöver ni en person på företaget som ”äger” uppgiften att jobba med SEO och kan fungerar som kontaktyta eller koordinator.

I videon nedan berättar Christian mer om vikten av att ha en SEO-ansvarig.

3. För att lyckas behöver ni en SEO-process

Företag kan ses som en mängd olika processer som samverkar med varandra för att skapa värde för kunden – och i slutändan för den egna verksamheten. Så är det också med SEO. För att lyckas är det viktigt att se sökmotoroptimering som en gemensam process mellan alla deltagarna i SEO-projektet. Saknas en sådan process finns varken struktur eller något att mäta och då blir det inte heller några resultat.

Konkret handlar SEO-processer om att

  • planera projektet
  • allokera resurser
  • bestämma hur ni ska jobba tillsammans / koordinering
  • tydliggöra hur ni mäter resultatet av SEO.

Tips! Läs mer om SEO som en unik process.

4. Planera och bestäm hur alla ska jobba tillsammans i SEO-projektet

Det är särskilt viktigt att se till att ni har en god planering för att er sökoptimering ska bli en succé. När flera personer och avdelningar är inblandade behöver alla aktiviteter planeras noga. Detta är den SEO-ansvariges roll. Definiera en process tillsammans och säkerställ att den stödjer planeringen. I detta stadie kan det även vara bra att fundera över vilka problem som kan dyka upp under resans gång och vilka resurser varje moment kommer att kräva. Ett vanligt fel som hindrar många från att lyckas med SEO är att de resurser som allokeras inte är tillräckliga i förhållande till de mål som satts upp. Till planeringen hör också att bestämma hur alla involverade ska samverka och vilka rutiner som finns för koordinering och uppföljning. Detta involverar såväl den egna organisationen som eventuella externa samarbetspartners.

5. Förtroende är bra, kontroll är bättre

Ett SEO-projekt består av mängder av detaljer. För att lyckas med sökmotoroptimering i Google krävs att ni kontrollerar alla dessa detaljer allteftersom de lanseras. Till exempel är det vanligt att en teknisk uppdatering leder till att andra saker går sönder på webbsidan. Det beror på bristande QA-processer på teknikavdelningen eller hos den digitala byrån. Utan kontroll riskerar ni att missa när något går snett och måste justeras. Denna insikt handlar om att definiera hur kontrollen ska göras, av vem och när. Gör ni det är ni väl rustade för att implementera och nå målet med projektet.

6. SEO måste mätas

“What gets measured gets managed.”

– Peter Drucker

Många tycker att SEO är svårt eftersom det kan upplevas som stort och diffust. Företagets resurser och mantimmar ska omvandlas till ranking, trafik och slutligen konvertering – det vill säga försäljning. Det är en komplex process som behöver mätas. Mätningen behövs dels för att förstå vilken förändring som uppnås, dels för att förmå organisationen att genomföra dessa förändringar för att sökoptimera i Google. Så mät, mät och mät allt det ni gör inom sökmotoroptimering så ökar sannolikheten att ni lyckas.

7. Använd feedback för att förbättra er SEO-process

Det är inte helt lätt att få SEO att fungera i praktiken. Processen har definierats, en ansvarig har utsetts, projektet har planerats och alla vet vem som sysslar med vad. Men det är först när projektet med att sökmotoroptimera företagets sajt sätter i gång som man ser hur maskineriet fungerar. Därför behöver den SEO-ansvarige en metod för att samla in feedback. Det handlar om att ta reda på vad deltagarna tycker, vad de gjort och vilka problem de upplever. Dessutom handlar det om att mäta vad som händer i Google. Med alla dessa data är det lättare att förbättra och effektivisera processen.

Deltagarna i SEO-projektet kommer sannolikt att lära sig mycket om hur det egna segmentet som de arbetar inom fungerar, hur Google fungerar och hur organisationen presterar. I slutändan – vad som får SEO att gå bra. Denna kunskap infinner sig ofta i samband med att teori omsätts i praktik och de olika delarna av projektet implementeras en efter en. Här är det viktigt att den ansvarige samlar och tar vara på den nya kunskapen för att lyckas med SEO. Alla dessa insikter är viktiga för att kunna förbättra och optimera processen.

Ett par avslutande tankar om att lyckas med SEO

Att sökmotoroptimering är komplext råder det inga tvivel om. Komplext, men inte omöjligt. Den består av flera olika delar och mängder av detaljer. Men för att lyckas med SEO och få det att fungera är det viktigt att inse att det egentligen inte handlar om alla dessa detaljer. Det viktiga är hur själva organisationen presterar och hur den förmår att implementera SEO-projektet i sin helhet.

Få Topdog videos & SEO-kunskap direkt i din mailbox!

Få Topdog videos & SEO-kunskap direkt i din mailbox!

Vi på Topdog delar med oss av våra kunskaper inom SEO i videoform. Exempel på detta är denna videon där du får lära dig vad VD:ar och manegment team behöver veta för att fatta bra beslut avseende SEO!

Anmäl dig här för fler videos!

Transkribering av video nummer ett: ”Vilken är den viktigaste faktorn för att lyckas med SEO?”

Vilken är det viktigaste faktorn för att lyckas med SEO optimeringen? Jag vill hävda att det är att ledningen i bolag får lov att fatta ett insiktsfullt beslut i avseende om att lyckas med sökmotoroptimeringen. Vad är då ett insiktsfullt beslut? Jo, det är ganska enkelt  – Vad behöver göras, när ska det göras, hur ska det göras, av vem ska det göras och vad är riskerna i projektet? När ledningen vet svaret på de här frågorna, kan de fatta ett insiktsfullt beslut.

Varför är det så viktigt att det är ledningen som får fatta ett insiktsfullt beslut om sökmotoroptimering? Jo, det beror på vad SEO är.  Vi definierar SEO som teknik, Content, länkar till sajten och en positiv användarupplevelse. Och då hör ni att det är olika avdelningar i bolaget som hanterar de här frågorna. Och på nästa alla svenska bolag har de olika avdelningarna svårt att samarbeta på ett koordinerat sätt med varandra. Det är också därför ledningen bör fatta det här insiktsfulla beslutet. När ledningen fattar det här insiktsfulla beslutet, då ökar man sannolikheten dramatiskt för att de olika avdelningarna kan samarbeta i det här projektet och därmed nå stor framgång inom SEO.

Transkribering av video nummer två: ”Den näst viktigaste faktorn för att din SEO ska bli en succé”

Förra veckan pratade vi om den viktigaste faktorn för att lyckas med SEO. Ni kanske kommer ihåg – det var insikt. Idag ska vi prata om den andra viktigaste faktorn, den näst viktigaste faktorn. Och det handlar om att någon i din organisation måste vara ansvarig för SEO:n. Den personen ska berömmas när SEO:n går bra, och när SEO:n går dåligt så ska man ha ett konstruktivt samtal och diskutera vad som har gått fel. Detta ansvar är ytterst viktigt – det är först då den här personen kommer börja se till att saker och ting fungerar. Det betyder att du inte heller kan outsourca detta ansvar till en konsult, för konsulten kan faktiskt aldrig vara ansvarig även om du kanske vill att det ska vara så. Konsulten kan hjälpa dig i detta ansvar.

Sökmotorkonsultens jobb är oftast att berätta vad som ska göras, i vilken ordning och att det har blivit rätt gjort – men ansvaret faller alltid på någon i din organisation. Det är de företag som inser detta som lyckas, inte för att man ska ha någon att skylla på när det inte går bra utan för att man ska kunna ha en riktig diskussion om varför saker och ting går bra eller varför saker och ting går dåligt så att man kan komma vidare till nästa nivå. Därför är ansvar viktigt för att lyckas med er SEO.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.